• Basketballvereniging Voorne
cart

Beleid Grensonverschrijdend Gedrag

Als sportvereniging willen wij, dat alle leden veilig en met plezier sporten. Daarom nemen wij maatregelen om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In dit document leggen wij vast op welke wijze wij trachten te voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, op welke wijze men zich kan beklagen over ongewenst gedrag en wat daar vervolgens mee wordt gedaan. De regeling geldt zowel voor alle leden, ouders en verzorgers van minderjarige leden als alle vrijwilligers en de leden van het bestuur.

1. Preventie

1.1 Algemene gedragsregels

BV Voorne heeft gedragsregels opgesteld voor iedereen die bij BV Voorne hoort. Dit helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen en indien ze overschreden worden aan te pakken. De gedragsregels worden aan het begin van ieder seizoen door de coaches en de spelers besproken. De gedragsregels zijn terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de vereniging die op de website van de vereniging staat.

1.2 Gedragsregels met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag

Basketbalvereniging Voorne heeft gedragsregels (bijlage 1) opgesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De regels geven aan, waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Begeleiders (trainers coaches) kennen de gedragsregels, hebben deze gedragsregels ondertekend en handelen hier naar.

1.3 Vertrouwenspersoon

Basketbalvereniging Voorne heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Degene die wordt
geconfronteerd met ongewenst gedrag kan daar met de vertrouwenspersoon over spreken en samen
met die persoon proberen aan het ongewenste gedrag een einde te maken. De contactgegevens
daarvan zijn te vinden op de site van de vereniging (vertrouwenspersoon@bvvoorne.nl).
Momenteel is Elles Beisiegel door het bestuur aangesteld als vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon behandelt klachten over ongewenst gedrag. Wordt een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard dan kan de vertrouwenspersoon maatregelen treffen die hem/haar juist lijken. De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bestuur. De klacht kan digitaal worden toegestuurd of men kan via de telefoon een afspraak maken. Een taakbeschrijving van de vertrouwenspersoon is terug te vinden in de bijlage 2.

1.4 Verklaring omtrent goed gedrag

Het bestuur van BV Voorne vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en zij heeft daarom besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te stellen. Deze verplichtstelling is vanaf heden van kracht en geldt voor elke vrijwilliger, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd van 16 jaar.

1.4.1 Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand een VOG kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

1.4.2 Waarom is VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, maar in het bijzonder onze minderjarige, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging hebben wij de plicht om maatregelen te nemen en de kans op o.a. seksuele intimidatie te verminderen en te voorkomen. Wij kunnen als verenigingsbestuur verschillende maatregelen nemen. Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG aan personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG aan te vragen, wordt inzicht verschaft in het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel een VOG ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat je de veiligheid van je leden en een veilig sportklimaat serieus neemt.

1.4.3 Kosten en de vergoeding

De kosten van de VOG worden vergoed door NOC*NSF. Het bestuur zal de kostenvergoeding bij NOC*NSF aanvragen. Je krijgt via justitie een mail waarin gevraagd zal worden om via je DigiD de aanvraag van de VOG in te vullen. Na aanvraag en goedkeuring ontvang je de VOG thuis. Dit duurt 2
tot 8 weken. Zodra je de VOG ontvangen hebt, vragen wij je deze door te sturen naar vertrouwenpersoon@bvvoorne.nl of persoonlijk te overhandigen. De VOG zal iedere 2 jaar opnieuw moeten worden aangevraagd

2. Klachtbehandeling en afhandeling

2.1 Op welke wijzen kan er een klacht ingediend worden

Klachten over ongewenst gedrag (grens overschrijdend gedrag) kunnen bij een vertrouwenspersoon worden ingediend. Dit kan via de mail vertrouwenspersoon@bvvoorne.nl, of persoonlijk.

Gebruikelijk is dat in eerste instantie een klacht over ongewenst gedrag wordt besproken met een vertrouwenspersoon en dat hij/zij daarna besluit wat er moet gebeuren, en of de persoon ook daadwerkelijk een klacht in wil dienen.

2.2 Wie kunnen een klacht indienen

Zowel leden, ouders van jeugdleden, als vrijwilligers als bestuursleden kunnen zich beklagen over ongewenst gedrag/ grens overschrijdend gedrag.

2.3 Termijn waarbinnen klachten kunnen worden ingediend

Het verdient aanbeveling klachten over ongewenst gedrag/ grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan te kaarten. Niet altijd kunnen klagers zich er – emotioneel of anderszins -toe zetten een klacht snel onder de aandacht te brengen. Het is daarom mogelijk om pas na verloop van tijd een klacht in te dienen, doch uiterlijk tot één jaar na uitschrijving bij de vereniging. Wel moet bedacht worden dat hoe langer het geleden is dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarover wordt geklaagd, hoe moeilijker het voor de vertrouwenspersoon wordt om een gefundeerd oordeel te geven.

2.4 Behandeling van de klacht / Werkwijze van de Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon zal voor zover nodig en gewenst betrokkene ondersteunen bij het kenbaar maken van een klacht bij het bestuur, het bevoegd gezag of aangewezen instantie.

De werkwijze is als volgt:

  1. De vertrouwenspersoon brengt betrokken partijen binnen 5 werkdagen op de hoogte van de ontvangen klacht en stelt de partijen in de gelegenheid te worden gehoord (volgens het principe hoor en wederhoor). Het horen en wederhoren gebeurt zo mogelijk op zeer korte termijn, met het streven binnen 14 dagen nadat de klacht bij de vertrouwenspersoon is binnengekomen. Indien een klacht is gemeld door de ouders, voogden of verzorgers van een lid, waarbij sprake is van ouderlijk gezag, wordt mogelijk ook het minderjarig lid gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden -met name gelegen in het persoonlijk belang van de lid- zich daartegen verzetten. Tevens wordt te alle tijden zonder detail informatie de voorzitter op de hoogte gebracht van het feit dat er een klacht binnen is gekomen.
  2. Van het horen bedoeld in het eerste lid stelt de vertrouwenspersoon een neutraal verslag op dat door de gehoorde en de vertrouwenspersoon wordt ondertekend. Wenst een gehoorde niet te ondertekenen, dan wordt daarvan, zo mogelijk onder vermelding van de redenen, door de vertrouwenspersoon op het verslag melding gemaakt.
  3. De gehoorde ontvangt binnen een week na het horen een afschrift van het verslag van de vertrouwenspersoon.
  4. Het verslag van het horen van een minderjarige lid wordt door de ouders, voogden of verzorgers verstuurd, tenzij dit het belang van de minderjarige in gevaar brengt.
  5. Indien de klacht door de vertrouwenspersoon zelf niet naar tevredenheid/ dan wel buiten de mogelijkheden, kan worden opgelost, verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar professionele hulp instanties of een ander bestuurslid. De vertrouwenspersoon biedt hierbij ondersteuning als dit gewenst is.
  6. Wanneer de klacht gegrond blijkt te zijn zal de beklaagde door de voorzitter en vertrouwenspersoon het lidmaatschap en alle overige activiteiten die samenhangen met de vereniging worden aangezegd.
  7. Wanneer professionele instanties worden ingeschakeld zullen de door hen voorgeschreven adviezen, dan wel te nemen acties, worden opgevolgd.
  8. De vertrouwenspersoon onderhoudt gedurende het gehele traject contact met de betrokkene(n) om te bezien of het indienen van de klacht niet leidt tot nadelige gevolgen voor de klager en om te bezien of, nadat de klacht is afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen.
  9. De betrokken partij kan tijdens de procedure bij de vertrouwenspersoon op ieder moment de klacht intrekken door dit schriftelijk aan de vertrouwenspersoon mede te delen.

2.5 Vereenvoudiging behandeling en verzet

In sommige gevallen kan de vertrouwenspersoon de klacht onmiddellijk afdoen. Dit is het geval als hij/zij van mening is dat de klager kennelijk niet-ontvankelijk is of als hij/zij niet bevoegd wordt geacht de klacht te behandelen. In dat geval vindt er geen mondelinge behandeling plaats en ontvangt de klager het besluit van de vertrouwenspersoon per mail. Is een klager het niet eens met dat besluit, dan kan hij of zij daar binnen twee weken nadat het besluit is toegezonden schriftelijk (per mail) verzet tegen aantekenen. Het verzetschrift moet gericht worden aan het bestuur van de vereniging is een verzetschrift ingediend, dan wordt de klacht alsnog behandeld.

2.6 Schematische weergave van werkwijze

Bovenstaande werkwijze in artikel 2.3 en 2.4 is voor het gemak weergegeven in een stroomschema. Let wel, het stroomdiagram en bovenstaande werkwijze zijn een richtlijn. Deze curatieve aanpak kan in sommige gevallen niet passend genoeg zijn of zelfs onvoldoende. Echter geeft het wel goede richtlijnen en handvatten in ontstane situaties van grensoverschrijdend gedrag.

Met bovenstaande preventiemaatregelen, curatieve procedures en het creëren van een passende verenigingscultuur, dragen we bij aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en creëren we een omgeving waarin een ieder van onze leden betrokken vrijwilligers, trainers, coaches en ouders en verzorgende hun gedeelde passie voor basketbal op een veilige wijze kan uitoefenen. Als bestuur van Basketbalvereniging Voorne staan we hier volledig achter en zullen we alles in het werk stellen
om dit te realiseren.