• Basketballvereniging Voorne
cart

Huishoudelijk Regelement

1. Algemeen

1.1 Het Huishoudelijk reglement van BV Voorne gevestigd te Brielle bevat slechts bepalingen ter aanvulling en ondersteuning van de statuten.

1.2 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige, dan wel uitzonderlijke gevallen besluit het bestuur.

1.3 De statuten en het huishoudelijk reglement liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris.

1.4 De competitie-spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een blauw shirt en een blauwe short.

1.5 BV Voorne speelt haar wedstrijden in het gehele weekend. Dat betekent dat wedstrijden ook op zondag gespeeld kunnen worden.

1.6 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni het volgende jaar.

2. Lidmaatschap

2.1 De vereniging kent verschillende soorten leden: gewone leden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden.

2.1.1 Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) georganiseerde wedstrijden. Gewone leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het I.O.C. en de F.I.B.A. Voor de competitie spelende leden gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

 • U10 Leeftijd t/m 9 jaar
 • U12 Leeftijd t/m 11 jaar
 • U14 Leeftijd t/m 13 jaar
 • U16 Leeftijd t/m 15 jaar
 • U18 Leeftijd t/m 17 jaar
 • U20 Leeftijd t/m 19 jaar
 • U22 Leeftijd t/m 21 jaar
 • D1 Leeftijd vanaf 22 jaar
 • H1 Leeftijd vanaf 22 jaar

Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari voorafgaande aan het speelseizoen).

2.1.2 Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die de basketbalsport bevorderen zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen in, door of namens de N.B.B.
georganiseerde wedstrijden. Tot de buitengewone leden worden eveneens gerekend de
zogenaamde recreanten en niet-spelende leden.

2.1.3 Leden van verdienste zijn gewone of buitengewone leden die wegens hun verdienste voor de vereniging en/of de N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

2.1.4 Ereleden zijn gewone of buitengewone leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging en/of de N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

2.2 Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de ledenadministratie hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s).

2.3 Nieuw aangemelde leden betalen inschrijfgeld waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het inschrijfgeld wordt geheven met de eerste contributie.

2.4 Nieuwe leden dienen een schuldvrijverklaring van hun vorige basketbalvereniging te
overleggen of moeten verklaren dat zij gedurende de voorafgaande vier jaren geen lid zijn geweest van een andere basketbalvereniging.

2.5 Een vanuit een andere vereniging overkomend lid die geen schuldvrijverklaring kan
overleggen kan niet worden ingeschreven als lid van BV Voorne.

2.6 Alle gewone leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24’-operator en zaalwacht zijn.

2.7 Alle gewone leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn op basis van leeftijd, dienen het
spelregelbewijs te behalen en daaropvolgend het BS2 fluitdiploma.

2.8 Ouders en/ of verzorgers van gewone leden spelend in de jeugdteams (t/m u16) worden geacht gehoor te geven aan een oproep om taken (samen) met hun kind te verrichten. Van ouders en/-verzorgers wordt een actieve houding verwacht bij het ondersteunen van de vereniging.

2.9 Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en eventueel email adres onverwijld schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@bvvoorne.nl).

2.10 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt bij:
1) Overlijden.
2) Opzegging via brief of email bij de ledenadministratie; voor 1 juni van het desbetreffende competitie jaar afmelden voor het gehele seizoen. Wanneer opzegging niet schriftelijk (per mail) geschied dan wel te laat, dienen de bondskosten voor het seizoen daaropvolgend volledig te worden betaald.
4) Opzegging (royement) door het bestuur.

3. Contributie

3.1 De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt via de website van de vereniging.

3.2 Niet- wedstrijd spelende leden betalen een contributie, welke gelijk is aan de kosten van inschrijving, welke de N.B.B. aan de vereniging voor deze categorie buitengewone leden in rekening brengt. Niet-wedstrijd spelende leden die alleen taken verrichten zoals coachen team, bestuursfunctie etc. betalen geen contributie.

3.3 De contributie dient in 1 of 2 keer te worden voldaan. Wanneer men kiest voor betaling ineens is er een korting van €5,- op de totale contributie van toepassing.

3.4 Wanneer 2 weken na de vervaldatum van de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de kosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, kan een schorsing volgen, totdat het verschuldigde bedrag geheel voldaan is.

3.5 Indien het lidmaatschap van de vereniging voor 1 januari van enig jaar wordt beëindigd en de gehele of gedeeltelijk contributie voor de vervaldatum is voldaan, kan aan de penningmeester gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie worden verzocht. De kosten van inschrijving, welke de N.B.B. aan de vereniging voor het betreffende lid in rekening heeft gebracht, kunnen evenwel niet worden teruggevorderd.

4. Het bestuur

4.1 Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal commissies, te weten:

 • de voorzitter
 • de secretaris
 • de penningmeester
 • de wedstrijdsecretaris
 • de vertrouwenspersoon
 • de verantwoordelijke voor de taakindeling
 • de kas commissie
 • de scheidsrechterscoördinator
 • de technische commissie
 • de sponsorcommissie
 • de activiteiten commissie
 • de online commissie

Inzicht in de specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bovengenoemde zijn op te vragen bij het secretariaat.

4.2 De Leden van de commissies zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.

4.3 De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Iedere 2 jaar treden 2 bestuursleden af, die zich terstond verkiesbaar kunnen stellen.

4.4 De voorzitter,(vice voorzitter) secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

4.5 Het bestuur vergadert in principe eens per maand en verder zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

4.6 Het bestuur kan bepaalde onderdelen van haar taken uit laten voeren door commissies/coördinatoren. Eenzelfde bevoegdheid komt toe aan de ledenvergadering.

4.7 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een commissie worden bepaald door het bestuur. Wijzigingen hiervan worden binnen twee weken door het bestuur aan alle belanghebbenden doorgegeven.

4.8 Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het bestuur en/of de ledenvergadering.

4.9 Commissieleden dienen minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

4.10 Leden van een commissie worden door het bestuur benoemd voor een bepaalde periode. Uitzondering hierop is de kascommissie.

4.11 De commissies voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is verplicht toezicht te houden op de gang van zaken binnen een commissie en zo nodig in te grijpen. Een bestuurslid kan zitting nemen in een commissie.

4.12 Bestuursleden dienen te allen tijde toegelaten te worden tot commissievergaderingen.

4.13 Bij afwezigheid van de commissie komen de taken voor rekening van het dagelijks bestuur.

5. Ledenvergaderingen

5.1 Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het tijdstip en de agenda.

5.2 Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld:
– Bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering;
– Bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter;
– Financieel verslag van het seizoen daarvoor en goedkeuring hiervan;
– Vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;
– Voorziening in vacatures;
– Rondvraag.

5.3 Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

5.4 Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kan een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

5.5 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

6. Stemmen

6.1 Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden, ereleden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, die op de ledenlijst voorkomen en een handtekening hebben geplaatst, nemen deel aan de stemming(en) tijdens de vergadering.

6.2 Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 hebben bereikt, brengen op de vergadering 2 stemmen uit. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, brengen 1 stem uit.

6.3 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 3 personen aan die optreden als stembureau.

6.4 Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

6.5 Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

6.6 Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde, bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene
Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

7. Boetes en straffen

7.1 Boetes, opgelegd door de bond aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen of nalatigheid van leden dan wel een team, worden op de leden dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

7.2 Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie 2.6,2.7, 2.8), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is. Of er sprake is van overmacht wordt bepaald door het bestuur. Deze boete is vastgesteld op € 25,- voor leden t/m 19 jaar oud en € 50,- voor leden vanaf 20 jaar oud. HIervan komt € 10,- ten goede komt aan de persoon die de desbetreffende taak heeft overgenomen. Een eventuele wijziging van dit bedrag kan alleen via een officiële stemming ten tijde van de algemene leden vergadering.

7.3 Invallersvergoedingen voor timen, scoren, fluiten, 24’operator en zaalwacht zijn, kunnen slechts dan worden uitbetaald, indien de invaller geen afspraken heeft gemaakt met de door de wedstrijdcommissie aangewezen persoon. De vergoeding wordt bij de eerstvolgende trainingsmogelijkheid uitgedeeld aan de desbetreffende vervanger.

7.4 Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat in het tijdsbestek van een seizoen, gemeten vanaf de laatste taakverzuiming, 1 keer of meer een taak niet heeft uitgevoerd. Eén en ander ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

7.5 Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement. Wanneer het door het bestuur nodig wordt geacht mogen zij een derde partij inschakelen om het verschuldigde bedrag te vorderen.

8. Aansprakelijkheid en Verzekering

8.1 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

8.2 De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

8.3 Leden kunnen niet namens BV Voorne verbintenissen aangaan. 8.4 De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

8.4 Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

 • Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging;
 • Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;

Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.

9. Diversen

9.1 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

9.2 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.

9.3 Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.

9.4 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

9.5 Wanneer er binnen de vereniging sprake is van seksuele intimidatie door een of meerdere van haar leden, trainers, coaches dan wel bestuursleden t.o.v. een ander lid/leden, trainer(s), coach(es) dan wel bestuurslid(leden) dan wel een derde partij, is het bestuur gerechtigd om na het uitvoeren van hoor en wederhoor de desbetreffende persoon, zonder verder overleg met derden, te royeren.

9.6 Onderdeel van dit huishoudelijk regelement zijn de in bijlage 1 toegevoegde gedragsregels van BV Voorne. Ieder lid (in welke hoedanigheid dan ook) wordt geacht zich hieraan te houden.

Bijlage 1

Wat hoort wel

 • Sportief gedrag;
 • Respect voor elkaar en de scheidsrechters;
 • Beslissingen van de scheidsrechter accepteren;
 • Correcte kleding;
 • Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en geven elkaar en de scheidsrechters daarbij een hand;
 • Scheidsrechter en jury bedanken;
 • Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol door de spelers en coaches gedronken;
 • Ook na de wedstrijd correct gedrag;
 • Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek;
 • Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek en scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeld functie);
 • Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun supporters;
 • Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels.

Wat hoort niet

 • Dragen van sieraden;
 • Schelden, ook niet naar teamgenoten;
 • Discriminerende opmerkingen;
 • Obscene gebaren.

Waar ligt de verantwoordelijkheid:

 • Spelers zelf;
 • Bij spelers jonger dan 18 jaar bij de ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en/of verzorgers;
 • Coach.

Maatregelen

Bij misdragingen speler: Coach haalt speler preventief het veld uit
Bij misdragingen publiek: Coach en/of captain spreekt met behulp van spelers publiek aan op zijn gedragingen, vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter.